Štatút súťaže "Šaty FLAMENCO"

Kategórie
 
 
 
 
 

Štatút súťaže "Šaty FLAMENCO"

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Šaty FLAMENCO“ na sociálnej sieti Facebook, organizovanej spoločnosťou ZUPPA design s.r.o., so sídlom Lesná 12, 900 44 Tomášov, IČO: 50 964 003, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 120764/B, (ďalej len „ZUPPA“ alebo „organizátor“) a je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „štatút“).
 
I.  Termín a miesto konania súťaže
 1. Súťaž je časovo obmedzená a bude prebiehať v období od 23.06.2020 do 30.06.2020 do 23:59 hod.
 2. Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook, na stránke spoločnosti ZUPPA: https://sk-sk.facebook.com/zuppa.sk/
 3. Žrebovanie výhercov sa uskutoční: 01.07.2020 o 10:00 hod.
 4. Zverejnenie výhercov sa uskutoční bezprostredne po vyžrebovaní výhercov.
II.  Výhra
 1. Výhrou v súťaži sú: Šaty FLAMENCO 5ks v piatich rôznych farbách.
 2. Výhra bude zaslaná poštou na korešpondenčnú adresu, ktorú výhercovia pošlú do súkromnej správy na facebookovej stránke ZUPPA. Výhry budú výhercom zaslané do: 10.7.2020.
 
III. Podmienky účasti v súťaži
 1. Súťažiaci sa do súťaže zapoja napísaním komentára pod súťažný príspevok na facebookovej stránke ZUPPA, v ktorom uvedú, akú farbu a akú veľkosť šiat Flamenco by si želali vyhrať.
 2. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
 3. Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook starších ako 18 rokov. Súťažiaci musí mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook.
 4. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s organizátorom.
 5. Počas doby trvania súťaže bude Organizátor evidovať všetkých zúčastnených súťažiacich. Každý súťažiaci môže odpovedať len raz. Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky súťaže.
 6. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, organizátor vyžrebuje dňa 01.07.2020 o 10:00 hod. piatich výhercov. Celkovo teda prebehne 5 žrebovaní.
 7. Informácie o výsledkoch žrebovania a výhercoch budú uverejnené dňa 01.07.2020 v komentári pod daným súťažným príspevkom na facebookovej stránke ZUPPA, pričom výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.
 8. Za účelom odovzdania výhry je výherca súťaže povinný poskytnúť organizátorovi požadované kontaktné údaje – meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Ak výherca neposkytne organizátorovi svoje osobné údaje do 72 hodín od zverejnenia za účelom odovzdania výhry alebo ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru.
 9. Ak sa preukáže, že výherca súťaže bol do súťaže zaradený v rozpore s podmienkami súťaže, výhra mu nebude odovzdaná a prepadne v prospech organizátora.
 10. Organizátor vylúči zo súťaže súťažiaceho, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a požiada o to organizátora.
 11. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry organizátor vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 12. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút a zverejniť ho rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená.
 13. Súťaž je organizovaná ako reklamná súťaž v zmysle § 9 ods. 2) písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorej výhra/cena je až do zákonom stanovenej výšky oslobodená od dane.
 14. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo získaním výhry.
 15. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
 16. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s jej podmienkami, s týmto štatútom, ako aj s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.
 17. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, ani spravovaná spoločnosťou Facebook, ani nie je nijako spojená so spoločnosťou Facebook.
 
IV. Ochrana osobných údajov a osobnostné práva
 1. Súťažiaci spolu s prihlásením do súťaže udelí podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, za účelom účasti v súťaži (najmä v spojení s vyhodnotením, žrebovaním, oznámením výsledkov súťaže, a to aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska výhercu na facebookovej stránke organizátora), a to na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže, najviac na dvanásť mesiacov po skončení súťaže. Súťažiaci berie na vedomie a je stotožnený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi prostredníctvom elektronickej sociálnej siete Facebook, ktorá je mimo vplyvu organizátora.
 2. Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese info@zuppa.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 3. Súťažiaci má práva vyplývajúce z GDPR, ako to vyplýva zo Zásad spracovania a ochrany osobných údajov, zverejnených na stránke: https://www.zuppa.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia