Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.zuppa.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v elektronickom internetovom obchode www.zuppa.sk. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ako prevádzkovateľa elektronického internetového obchodu www.zuppa.sk a kupujúceho. Tieto VOP tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

OZNAČENIE STRÁN:

Predávajúci:    ZUPPA design s.r.o., so sídlom Lesná 12, 900 44 Tomášov, Slovensko, IČO: 50 964 003, DIČ: 2120542787, IČ DPH: SK2120542787, Zapísaný v OR OS BA I. oddiel: Sro, vložka č.: 120764/B, tel.: +421 948 358 165, e-mail: info@zuppa.sk (ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:         Vy (ďalej len „kupujúci“)

OBJEDNÁVKA TOVARU

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.zuppa.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak nebude schopný dodať tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 15 dní na účet, z ktorého vykonal platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

CENA TOVARU

Cena tovaru je uvedená ako jednotková cena pri každom produkte samostatne. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej cene s DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Predávajúci aj kupujúci sú viazaní cenami produktov v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci je však vždy oprávnený poskytnúť zľavu na zakúpené produkty v súlade so svojou aktuálnou cenovou politikou alebo marketingovou kampaňou.

SPÔSOBY PLATBY

Kupujúci môže uskutočniť platbu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1. V hotovosti (dobierkou), t.j. platbou kuriérovi pri doručovaní cez kuriérsku službu.

2. Platobnou Kartou vopred cez platobnú bránu Besteron

    (Tovar bude expedovaný až po pripísaní platby na účet.)

3. Bankovým Prevodom vopred v prípade platieb v mene EUR v SR na účet vedený vo FIO banke:

    IBAN: SK80 8330 0000 0022 0124 7201  SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX                                               

    (Tovar bude expedovaný až po pripísaní platby na účet.)

4. Platobnou kartou pri osobnom odbere.

DOPRAVA TOVARU A POŠTOVNÉ

Tovar je odosielaný Kuriérskou službou. Cena za dopravu tovaru v rámci SR pri platbe kartou vopred alebo pri bankovom prevode vopred na účet je 3,60 EUR. Doprava tovaru v rámci SR pri platbe dobierkou je 3,99 EUR.  Ak si želáte zaslať tovar do akejkoľvek inej krajiny, neváhajte nás kontaktovať. Osobný odber tovaru je možný v Tomášove, GPS súradnice: 48.151872, 17.340139, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15.00 hod., pričom kupujúci oznámi predávajúcemu termín vyzdvihnutia tovaru telefonicky alebo e-mailom aspoň jeden pracovný deň vopred.

DODACIA LEHOTA

Lehota na spracovanie objednávky je štandardne do nasledujúceho pracovného dňa, vo výnimočných prípadoch maximálne do piatich pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. O vyexpedovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené kupujúcemu ani do 7 dní po zaslaní e-mailu predávajúceho o expedícii, je kupujúci oprávnený kontaktovať svoju dodávaciu poštu, ako aj predávajúceho na adrese info@zuppa.sk. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou, ani za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou. V prípade bankového prevodu ako zvoleného spôsobu platby však bude tovar odoslaný až po pripísaní celej ceny tovaru vrátane poštovného na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci bezodkladne informovaný.

NÁHRADA NÁKLADOV PRI NEPREVZATÍ TOVARU

Predávajúci má právo na náhradu nákladov (škody) v prípade, že si kupujúci neprevzal objednaný tovar, ktorý mu bol doručený a kupujúci objednávku nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu skutočnú škodu, ako aj nepriame škody a ušlý zisk.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU (STORNO)

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. Dôvodmi nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu sú spôsobené resp. vyvolané najmä vypredaním zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom ako je napr. obvyklé pri osobnom nákupe v obchode. Odskúšať pre účely týchto VOP však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu .Vrátený tovar, najmä pokiaľ ide o plavky, nesmie byť používaný ( to znamená nenosený, len odskúšaný), alebo praný – nesmie byť poškodený alebo znečistený –  s kompletnými visačkami, inak nebude výmena alebo vrátenie možné a tovar bude zaslaný späť.

Kupujúci zašle predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy v papierovej podobe v balíčku spolu s tovarom, ktorý chce vrátiť. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy použiť nasledovný vzorový formulár. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou v súlade s § 9 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote na adresu: ZUPPA design s.r.o., so sídlom Lesná 12, 900 44 Tomášov, Slovensko. Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare týkajúcu sa akéhokoľvek zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktoré mu vznikli z dôvodu jeho odstúpenia od zmluvy. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.

REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Ak kupujúci je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania),  na všetky ponúkané produkty platí záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@zuppa.sk. V každej zásielke je priložená faktúra – doklad o úhrade tovaru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady kupujúci zašle alebo osobne doručí na adresu: ZUPPA design s.r.o., so sídlom Lesná 12, 900 44 Tomášov, Slovensko. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na prípady, ak k vade došlo v dôsledku: a) mechanického poškodenia výrobku spôsobeného kupujúcim, b) nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, c) používania tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, d) zanedbania starostlivosti a údržby o tovar, e) poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním, f) používania tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok, g) vyššej moci alebo živelnej pohromy, h) bežného opotrebenia tovaru (alebo jeho časti) spôsobeného používaním tovaru.

Orgán dozoru pre podávanie podnetov a sťažností:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

TRVANIE ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim do dňa splnenia si všetkých záväzkov zmluvných strán, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávke tovarov a služieb na webovej stránke www.zuppa.sk.sk je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky potrebné údaje, vrátane osobných údajov. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný chrániť pred tretími osobami, a pri akejkoľvek zmene aktualizovať bez zbytočného odkladu. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a za správnosť ním uvedených údajov.

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásady spracúvania osobných údajov (GDPR) sú upravené tu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.zuppa.sk v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu. Na vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP sa aplikujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. Spory je možné riešiť aj tzv. alternatívnym riešením v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z.. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

VOP www.zuppa.sk, verzia 2.3, účinnosť od 1.11.2019, všetky práva vyhradené

© Advokátska kancelária PAČINDA AK s.r.o.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia