Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok

REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA
Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
Ak kupujúci je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania),  na všetky ponúkané produkty platí záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@zuppa.sk. V každej zásielke je priložená faktúra – doklad o úhrade tovaru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady kupujúci zašle alebo osobne doručí na adresu: ZUPPA design s.r.o., so sídlom Lesná 12, 900 44 Tomášov, Slovensko. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.
Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na prípady, ak k vade došlo v dôsledku: a) mechanického poškodenia výrobku spôsobeného kupujúcim, b) nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, c) používania tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, d) zanedbania starostlivosti a údržby o tovar, e) poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním, f) používania tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok, g) vyššej moci alebo živelnej pohromy, h) bežného opotrebenia tovaru (alebo jeho časti) spôsobeného používaním tovaru.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia